TGAU Cymraeg Ail-iaith – Y Ffordd Ymlaen (Rhan 3)

 

pablo (1)

 

Dyma Rhan 3 mewn cyfres sy’n trafod y fanyleb newydd. Yn Rhan 1 a 2 (yma ac yma), dw i wedi gosod y sylfaen am y gyfres, sef:

 1. Torri’r gofynion iaith i lawr i elfennau dysgu ar ffurf ffwythiannol
 2. Cysidro’r meini prawf a dadansoddi
 3. Sicrhau llawer o ddarllen a gwrando i fwydo’r iaith
 4. Defnyddio’r iaith darged yn gyson
 5. Cylchdroi unrhyw elfennau newydd wrth symud trwy’r elfennau iaith i gyd
 6. Ystyried y dulliau addysgu – pwrpas defnyddio’r dull a chysidro effeithiolrwydd

Diben y post yma ydy tynnu sylw at y meini prawf a chysidro sut y bydd yn effeithio ar fframwaith cynllunio a’r sgiliau sy’n hanfodol i’w magu er mwyn llwyddo yn y cymhwyster.

Gwelir isod:

blog-3-1

Gan fod yr elfennau AO3 ac A04 yn cael eu hasesu drwy arholiad yn debyg i nawr, ni fyddaf yn ystyried rhain yma ond yn hytrach baswn i’n hoffi canolbwyntio ar yr elfennau A01 ac A02 gan bod nhw’n arwain at y tasgau digymell a’r teimladau o ofid sy gan llawer o athrawon ar hyn o bryd.

Yn ogystal â’r trosolwg yma, mae CBAC wedi darparu meini prawf yn ôl y marciau y penodir am y graddau a’r sgiliau gwahanol am y tasgau. Gwelir isod:

blog-3-2

Wrth ddadansoddi’r uchod, mae 5 llinyn i asesu’r gwrando yn UNED 1.

 • Llinyn 1: Deall gwahanol mathau o iaith lafar gan mwy nag un o siaradwyr (hy o’r clip).
 • Llinyn 2: Ymateb i wahanol mathau o iaith lafar gan mwy nag un o siaradwyr (hy y clip).
 • Llinyn 3: Gwrando ac ymateb i gyfraniadau gan eraill. (hy y drafodaeth)
 • Llinyn 4: Deall prif negeseuon a manylion sbesiffig sy ar lafar (o’r clipiau ??)
 • Llinyn 5: Ateb cwestiynau yn ymwneud â’r clipiau.

Wedyn cawn yr agwedd mwya anodd i’w ddiffinio a deall, sef sut i wahaniaethu’r perfformiad o fewn y llinyn:

Marc LL1 LL2 LL3 LL4 LL5
25 – 30 Deall y clip yn llawn Ymateb cynhwysfawr Gwrando yn astud ac ymateb yn aeddfed ac yn glir i eraill Deall yn llawn y prif neges  a manylion speciffig Ateb i bob cwestiwn yn seiliedig ar y clip mewn modd hyderus
19 – 24 Deall peth manylion o’r clip Ymateb eitha cynhwysfawr Gwrando yn astud ac ymateb yn glir i eraill Deall yn eitha llawn y prif neges a manylion sbesiffig Ateb i’r mwyafrif o gwestiynnau yn seiliedig ar y clip mewn modd hyderus
13 – 18 Deall y clip Ymateb syml Gwrando yn astud ac ymateb yn eitha glir i eraill Deall y prif neges a manylion sbesifig Ateb i’r mwyafrif o gwestiynnau yn seiliedig ar y clip yn hyderus
7 – 12 Deall 2 beth o’r clip Ymateb syml iawn Gwrando ar eraill ac ymateb yn syml Deall y mwyafrif o’r prif neges a’r mwyafrif o’r manylion sbesiffig Ateb mwy nag un cwestiwn am y clip ac ymateb mewn modd eitha hyderus
1-6 Deall dim llawer o’r clip Ymdrech i ymateb Gwrando ar eraill a gwneud ymdrech i  ymateb Deall ychydig o’r prif neges ac ychydig o’r manylion sbesiffig Ateb un cwestiwn am y clip
0 Dim ymateb

Yn amlwg, nid peth hawdd yw dadansoddi rhwng y marciau o fewn rhai o’r llinynnau oherwydd mae’n agored i barn personol wrth gwrs ond pan gawn y deunyddiau enghreifftiol, dw i’n gobeithio y bydd enghreifftiau addas er mwyn deall yn well beth yw’r gwahaniaeth rhwng y geirio lletchwith y cawn i asesu perfformiad ein disgyblion.

Y gwir ydy mae’r meini prawf AO2 wedi ei hadeiladu yn yr un modd ac er byddaf yn mynd ati i ddadansoddi rhain yn fanwl hefyd, byddaf yn aros nes bod y fanyleb yn derfynol rhag ofn bod mwy o newidiadau. Dyma’r tablau arall am y llafar a’r gwrando:

blog-3-3blog-3-4blog-3-5

Yn anffodus, mae’r meini prawf yn anodd i’w drin yn fy marn personol ond wrth geisio fod yn bositif a chynnal trafodaeth am y ffordd ymlaen, dw i wir yn credu wrth gynllunio y peth pwysica ydy dod i afael â’r llinynnau achos y rhain sy’n ein harwain at y sgiliau sy angen eu magu yn y dosbarth.

AO1 AO2
 • deall gwahanol mathau o iaith lafar
 • ymateb i wahanol mathau o iaith lafar
 • gwrando ar, deall ac ymateb i gyfraniadau eraill
 • deall prif negeseuon a manylion sbesiffig o’r hyn a welir/glywir
 • ateb cwestiynau
 • cyfathrebu a chyd-weithio gyda eraill yn ddigymell
 • mynegi barn a chyfiawnhau
 • technegau i gynnal trafodaeth a chyfrannu yn eiffeithiol
 • Defnyddio amrywiaeth o batrymau ac amseroedd y ferf
 • ynganiad, goslef a thôn


Yn fras ac i ddod i gasgliad, dyma ydy’r sgiliau mae’n rhaid i ni feddwl am eu datblygu wrth gynllunio. Y gwir amdani ydy dim ond dau beth sy’n sefyll allan sy’n newydd, sef y digymell ac i raddau datblygu ac addysgu technegau i gynnal trafodaeth. Am bopeth arall, dw i’n credu ein bod yn gwneud yn barod.

Yn Rhan 4, bydda i’n trafod darllen a gwrando fel y prif ffynhonellau i sicrhau digon o fewnbwn er mwyn cyrraedd y nôd o ran y cymhwyster newydd yma.

#dwincroesurllinellhud

Advertisements

TGAU Cymraeg Ail-iaith – Y Ffordd Ymlaen (Rhan 2)

pablo (1)

 

Yn Rhan 1 o’r gyfres, ceisiais i osod sylfaen am gynllunio a gweithredu tuag at gyflwyno’r TGAU Cymraeg Ail-iaith newydd a gellir darllen amdano yma ond yn fras dyma’r camau dw i’n mynd i’w gymryd:

 1. Torri’r gofynion iaith i lawr i elfennau dysgu ar ffurf ffwythiannol
 2. Cysidro’r meini prawf a dadansoddi
 3. Sicrhau llawer o ddarllen a gwrando i fwydo’r iaith
 4. Defnyddio’r iaith darged yn gyson
 5. Cylchdroi unrhyw elfennau newydd wrth symud trwy’r elfennau iaith i gyd
 6. Ystyried y dulliau addysgu – pwrpas defnyddio’r dull a chysidro effeithiolrwydd

Yn Rhan 2 o’r gyfres hoffwn i daflu golwg ar bwynt 1 uchod.  Isod, gwelir yr holl gofynion iaith sy yn y fanyleb drafft ar ffurf rhestr:

 • Presennol
 • Perffaith
 • Amherffaith
 • Dyfodol
 • Gorffennol reolaidd
 • Gorffennol afreolaidd – mynd, gwneud, dod, cael
 • Amodol
 • Berfau diffygiol
 • Gorchmynnol
 • Safle ansoddeiriau
 • Treiglad ar ôl enw benywaidd
 • Ffurfiau lluosog
 • Ansoddeiriau fel adferfau
 • Goleddfu ansoddeiriau
 • Cyffelybiaethau
 • Cymharu ansoddeiriau – y radd cyfartal
 • Ffurfiau cryno ansoddeiriau – da, drwg, bach mawr
 • Ansoddeiriau ar gyfer uwch sgiliau siarad – rhy, anhygoel, afresymol, eithriadol, pur, hollol, llawn
 • Treigladau – meddal, trwynol, llaes
 • Rhagenwau syml
 • Rhagenwau blaen
 • Rhagenwau dangosol
 • Cysyllteiriau – a/ac, neu, ond, hefyd, pan, wedyn, yna, wrth gwrs, felly, fel, fodd bynnag, er, ar y naill law, ar y llaw arall
 • Y fannod
 • Adferfau amser
 • Cyfarchion
 • Rhifolion a threfnolion – arian, amser, ffurfiau benywaidd a gwrywaidd
 • Arddodiaid a thriegladau – am, at, i, dros, wrth, hyd, heb, gan, achos, yn, mewn, o, wedi, tan, er, drwy,dan
 • Arddodiaid a berfau – gwrando ar, diolch i/am, ysgrifennu at/i, siarad a/am, gofalu am, cysylltu â, cytuno â, mynd â, dod â, chwarae dros
 • Rhedeg arddodiaid mwya cyffredin – i, am, at
 • Cymal pethynol
 • Cymal enwol
 • Idiomau cyffredin a newid y person
 • Strwythurau idiomatig
 • Enwau benywaidd a gwrywaidd
 • Enwau lluosog
 • Geiriau cwestiwn

 

Yn wir, mae llawer o gynnwys gramadegol yma! Rhaid dweud hefyd bod llawer sy’n naturiol i addysgu iaith a rhai pethau mwy anodd i’w drin ond dyma ydy’r sgôp yn y fanyleb.  Does dim llawer o newid o ran amseroedd y ferf, geiriau cwestiwn, rhifau, y fannod a phethau eraill. Yn wir, onid ydyn ni’n cyflawni rhain yn barod i ryw raddau? Gwn fod pethau ychwanegol sy amlwg yn arwain at datblygu sgiliau Lefel A a chau’r bwlch rhywfaint er mwyn codi safonau yn y cymhwyster hwnnw ond eto maen nhw’n rhan o ddysgu’r Gymraeg. Yn hanfodol i’w ddeall yn fy marn i ydy does dim gofyn i ni addysgu’r uchod fel gwers gramadeg, er gall addysgu uniongyrchol yn sicr cefnogi rhai disgyblion a helpu datblygu deallusrwydd y dysgwyr. Ydy hi’n bwysig bod nhw’n gallu enwi pob elfen neu ddeall sut yw drîn o fewn cyd-destun? Gwn ei fod yn amhosib i osgoi’r geirfa ond nid dyna’r nôd.  Un enghraifft sy’n dod i’r meddwl ydy defnyddio dull ‘Ffenest Gramadeg’. Gyda’r dynesiad yma ac wrth addysgu’n arferol, os codiff pwynt gramadegol newydd, bydd yr athro/awes yn cymryd cyfnod bach o amser i esbonio yn gyflym a symud ymlaen. Wrth gwrs, basai’r gramadeg yn codi yng nghyd-destun y gwaith. Hynny yw, addysgu’r gramadeg yn sydyn wrth iddo codi a sicrhau bod y gwaith arferol yn dangos digon o esiamplau ac enghreifftiau. Os oes cwestiwn gramadegol yn codi, atebwch a bydd yn barod i rhoi gwaith ychwanegol os oes angen.

Yn fy marn i, dylai’r gramadeg fod yn rhywbeth i’r athro/awes i boeni amdano ac nid y disgyblion. Rhaid iddyn nhw caffel y gramadeg yn naturiol wrth ddefnyddio’r iaith neu mae’r profiad yn mynd i droi i mewn i wersi gramadegol pur ddiflas lle bydd llawer iawn o’r disgyblion (yn y de dwyrain yn bendant) yn cael hi’n rhy anodd achos dydyn nhw ddim yn arfer â dysgu rheolau gramadegol yn eu gwersi mamiaith. Rhaid trin y gramadeg uchod mewn dull arall. Rhaid i’r athro/awes gwau y gramadeg i mewn i’r llwybr (continwwm) caffael iaith o fewn y gwaith arferol.  Os felly, rhaid cynllunio i le y bydd popeth yn ffitio yn y tasgau, gweithgarwch a themâu. Dydw i ddim wedi datblygu ar hyn eto ond er mwyn egluro fy meddwl, dyma enghraifft er rwy’n siwr bod llawer o syniadau am sut i wneud hyn yn bodoli eisioes a buasai’n dda cael cymharu rhain a thynnu pethau at ei gilydd ar gyfer pawb.

Blwyddyn Elfen Iaith
7 Tymor 1 Amser presennol unigol – cadarnhaol, negyddol, gofynnol

Cysyllteiriau – am, ar, gyda, achos

Geiriau cwestiwn – ble, pryd, gyda phw, pam

7 Tymor 2 Amser presennol lluosog – cadarnhaol, negyddol, gofynnol …… ayyb


I ategu at hyn, dw i’n gweld bod dyletswydd ar yr athro/awes i ddatblygu technegau i symleiddio’r holl elfennau iaith a’i wneud yn llai o bwysau arnynt ac osgoi gorlwytho gwybyddol fel y plâ. Rhaid i mi ddiolch i Mr G Wall am ei ganiatâd i gynnwys yr enghraifft isod yn y blog a chyd-weithio gyda fi ar y syniad ac mae’r ail-enghraifft yn ymgais i symleiddio am ddisgyblion llai hyderus. Tyfodd y syniad allan o sgwrs rhyngom am ffyrdd i gael y disgyblion i fedru ymateb yn naturiol i amrywiaeth o topigau.

16237949_10154969739183522_1798888774_n

16216279_10154969738763522_583997481_n

Yn syml, mae llawer o agweddau amseroedd y ferf yn cael eu cynnwys yn y SUPER 12. Gellir addasu trwy symleiddio neu ategu atyn nhw wrth gwrs ac efallai gellir datblygu mat gwahanol am wahanol blynyddoedd neu gallu. Wedyn mae’r daflen yn rhoi ffwythiant iddynt i greu brawddegau. Wrth arbrofi gyda hyn yn fy nosbarth yn ddiweddar ac ar ôl ychydig o amser yn darllen, gwrando ar a defnyddio’r SUPER 12, roedd fy nisgyblion blwyddyn 9 yn gallu cynhyrchu atebion estynedig yn defnyddio gwahanol amseroedd y ferf yn y cadarnhaol a’r negyddol, amrywio person y ferf, defnyddio amrywiaeth o gysyllteiriau i roi fanylion a chynnwys marciau disgwrs ar draws nifer o dopigau cyfarwydd – chwaraeon, ffasiwn, cerddoriaeth a ffilmiau.  Yr hyn dw i’n ceisio dweud ydy bod modd i ni gyd-weithio i ddatblygu syniadau tebyg er mwyn cefnogi’r disgyblion i siarad yn ddigymell. Dw i’n derbyn fy mod i wedi gweithio gyda’r dosbarth yma dros y flwyddyn diwethaf ond fy marn ydy bod siarad yn ddigymell am unrhywbeth o fewn profiad y disgyblion yn bosibl!

I grynhoi ar y rhan yma o’r gyfres yn cysidro cynllunio, hoffwn nodi’r prif pwyntiau dw i’n ystyried yn holl bwysig:

 1. Rhaid gwau’r eitemau iaith i mewn i’r cynllunio a’r gwaith lle mae’n codi yn naturiol a pheidio gorlwytho jest achos mae yn y fanyleb
 2. Rhaid datblygu fframwaith/cynllun sy’n cynnwys yr elfennau iaith i gyd ond mae’n bosibl canolbwyntio ar yr agweddau mwya aml ei ddefnydd a strythuro pethau fel bod yn adeiladu’n naturiol
 3. Rhaid cyd-weithio i ddatblygu syniadau a gweithgareddau sy’n rhoi cyfle i’r disgyblion caffael gramadeg yr iaith yn naturiol – llawer iawn o ddarllen a gwrando amdani yma – a dulliau sy’n symleiddio’r gramadeg iddynt
 4. Rhaid datblygu llawer o gyfleoedd i’r disgyblion ymateb yn ddigymell dros amrywiaeth o topigau gwahanol o fewn y themâu

 

Yn Rhan 3, bydda i’n bwrw golwg dros y meini prawf a chysidro sut mae hyn yn effeithio’r cynllunio.

 

#dwincroesurllinellhud

TGAU Cymraeg Ail-iaith – Y Ffordd Ymlaen (Rhan 1)

pablo (1)

Erbyn hyn, y mae CBAC wedi cyhoeddi fersiwn drafft o’r fanyleb TGAU Cymraeg Ail-iaith; sy ar gael yma. Ar ôl ymuno yn y ‘roadshow’ diweddar gyda Chymwysterau Cymru, y llywodraeth a CBAC yng Nghasnewydd, credaf dyma fydd gennym i arwain y pwnc oleua tan dyfodiad y cwricwlwm newydd gyda Donaldson. Wedi dweud hyn, dydy’r deunyddiau enghreifftiol ddim ar gael tan y Pasg ac felly mae llawer o gwestiynau ynglyn â sut y bydd yr arholiadau yn edrych yn dal i fodoli ac mae cynllunio ar gyfer y cymwyster yn anodd iawn a llawn ansicrwydd.

Mae llawer o bwyntiau ynglyn â’r cymhwyster yn codi sy’n peri gofid i lawer o athrawon ac heb os nac oni bai, mae’r cymhwyster yn fwy anodd oherwydd yr elfen ddigymell. Yn ychwanegol at hyn ydy’r ffaith bod y themâu mor eang y mae’n creu trafferthion o ran pa eirfa a phwyntiau addysgu i ganolbwyntio arnyn nhw oherwydd does dim sicrwydd beth gall codi o fewn yr arholiadau. Yn y bôn, fy nheimlad personol ydy bod gofyn i’r disgyblion gallu ymateb i unrhywbeth a thrafod yn eitha rhydd o fewn y themâu a does dim modd i osgoi ddod i afael â’r ffaith yma. Pa bynnag newidiadau cawn yn y fersiwn terfynol, mae’r dulliau asesu yn gofyn i ni ystyried yn fanwl sut mae cyrraedd y nôd. Mae’n amlwg ar ôl ymateb yr athrawon yn y ‘roadshow’ bod cryn dipyn o wrthwynebiad at y newidiadau gan gynnwys yr amseri, diffyg gwybodaeth a’r teimlad bod angen gwyrth i gyflawni popeth wrth ystyried yr amser cyswllt amrywiol sydd yn ein hysgolion. Does dim newid i statws y pwnc na dyletswydd ar ein rheolwyr ysgol i newid dim ar y sefyllfa presennol.

Serch hyn oll, diben y blognod yw i ystyried y ffordd ymlaen a gadael y problemau gwleidyddol i barhâu yn y cefndir achos does gennym ni ddim llais nac awydd i herio’n ddigonol i newid ein ffawd o hyn allan.

Iaith yw iaith ac mae’r un problem yn bodoli yn sgîl y newidiadau ag sydd wedi bodoli gyda’r cymhwyster cyfredol – Sut mae addysgu’n ddigon effeithiol i greu siaradwyr gyda cyn lleied o amser a’r rhwystrau enfawr sy gennym ar lawr y dosbarth?

Ers blwyddyn neu’n fwy, dw i wedi bod yn ymchwilio ac arborfi gyda nifer o ddulliau addysgu iaith gan gynnwys CI, TPRS, ffwythiannol, cyfathrebol a defnyddio technoleg fel Duolingo ac ati.  Mae llawer o wahanol ddulliau ar gael i ni ond yn sicr fyddem ni ddim yn gallu parhâu gyda’r un hen ddulliau dyn ni wedi bod yn defnyddio os ydym ni’n mynd i ymateb yn bositif i’r her newydd. Dydy dysgu ar y cof ar gyfer yr arholiadau llafar ddim yn opsiwn bellach ac o’r herwydd mae rhaid i ni feddwl o’r newydd am sut i baratoi’r disgyblion i ymdopi gyda sefyllfa digymell o fewn muriau themâu anweledig ieuenctid, Cymru a’r byd a chyflogaeth.

Mae CBAC wedi cyflwyno peth wmbreth o ofynion ieithyddol bydd yn codi braw ar unrhywun boed yn ‘iaith gynta’ neu’n ‘ail-iaith’ ac mae’r sgôp yn eang ofnadwy.  Mae treigladau, cymalau, enwau gwrywaidd, benywaidd, lluosog, strwythurau idiomatig, rhedeg arddodiaid a chymharu ansoddeiriau i gyd yno a dydy fy rhestr i ddim yn gyflawn! Mae wir yn fynydd i ddringo i’r disgyblion druan ac yn anodd iawn bydd y dasg o sicrhau bod hyn yn lwyddiant iddyn nhw.

Wrth ystyried ble i ddechrau, dw i’n ceisio dychmygu beth bydd rhaid i’r digyblion wneud i brofi hyn oll ac yn anffodus heb y deunyddiau enghreifftiol ac efallai tymor yr haf i geisio dechrau paratoi y disgyblion am yr arholiad cyntaf ym mis Ionawr, dw i’n teimlo fy hun yn suddo.  Y gwir ydy, does dim modd o gwbwl i sicrhau bod y disgyblion yn gallu cyflawni popeth yn y gofynion iaith ac efallai nid dyma’r ffordd orau i feddwl am y ffordd ymlaen. Wrth gwrs, pe bawn i’n ystyried cynllunio o flwyddyn saith, buasai llawer mwy o obaith. Ar y llaw arall, y mae’r disgyblion wedi derbyn gwersi iaith ac nid ydynt yn dechrau o’r dechrau’n llwyr. Credaf bod angen sicrhau ffordd o asesu ble mae’r disgyblion ar y daith iaith nawr cyn medru cynllunio am y ffordd ymlaen. Rwy’n siwr y realiti ydy bod peth eirfa a phatrymau gyda nhw eisoes.

Heb lwybr pendant mewn ffurf fframwaith iaith effeithiol, mae’n anodd iawn cynllunio sut i gyflwyno’r gofynion iaith ond os gwelwn ni’r gofynion iaith a’r meini prawf yn y drafft fel y fframwaith, gallem ddechrau meddwl am ffyrdd effeithiol i dorri’r holl cynnwys i lawr i gamau synhwyrol. Yr hyn sy’n galed ydy sut i gyflwyno un elfen iaith a sicrhau bod cyfleoedd digonol wrth deithio ar hyd y fframwaith i sicrhau hyfedredd yn yr elfen a’r gallu i’w defnyddio mewn sefyllfaoedd digymell. Mae’n rhaid felly i sicrhau y camau: dysgu, ymarfer, caffael a defnyddio’n gyson wrth symud i elfennau newydd. Rhaid cynllunio cylchdroi cyson yn hyn o beth sy’n anodd ond yn bosib gydag ymdrech a deallusrwydd.

Fy meddyliau cychwynol ydy bod angen edrych ar y cynnwys o safbwynt ffwythiannau a defnyddio’r syniadaeth yma i greu’r camau dysgu. Dw i ddim yn sicr ar hyn o bryd o sut i wneud hyn yn effeithiol a dw i’n edrych ymlaen at gyd-weithio ar hyn yn y dyfodol agos ond heb amheuaeth mae rhaid i ni dorri’r holl ofynion iaith i lawr i gamau pwrpasol adeiladol i ddechrau er mwyn gweld yr holl beth dros amser.

Yn ail, rhaid wedyn ystyried sut i addysgu’r elfennau. Eto, mae amser cyswllt yn brin ac mae’n effeithio ar yr hyn sy’n bosibl o ran defnyddio rhai dulliau addysgu fel TPRS yn gyfan gwbwl. Hefyd bydd rhaid i ni ystyried systemau tracio ein hysgolion a’r gofynion i roi data yn gyson i fesur cynnydd.  Yn bendant, mae darllen a gwrando yn ganolog i fwydo a modeli’r iaith yn y lle cyntaf a dw i o’r farn dyma’r ffordd ymlaen. Yn rhy aml, dyn ni’n disgwyl i’r disgyblion cynhyrchu iaith heb ddigon o fewnbwn a bydd hyn yn wir am unrhyw elfen iaith dan sylw. Hefyd, dw i’n cofio dysgu Almaeneg yn yr ysgol a gorfod mynd dros rhediad amseroedd y ferf ac roedd yn ddiflas tu hwnt ac yn aneffeithiol yn y pen draw. Felly, dydy cyflwyno tablau iaith a gofyn i’r disgyblion dysgu ar y cof ddim yn mynd i ddatrys y problem oherwydd byddan nhw ddim yn gallu dwyn i’r cof yn ddigon effeithiol mewn sefyllfa digymell (heblaw am ambell i athrylith) achos bydd yn ormod o straen meddyliol.

Yn rhan o’r peth hefyd ydy’r defnydd o iaith darged! Er mwyn ymateb mewn sefyllfa ddigymell, rhaid arfer â siarad yn naturiol at bwrpas yn gyson. Bydd dim modd codi hyder yn ddigonol heb lawer o siarad yn y dosbarth yn gyson tu hwnt i ddrilio a sgyrsiau bach i ail-adrodd patrymau.

I ddod i gasgliad cychwynnol am ymateb i’r drafft newydd a dechrau meddwl am gynllunio ffordd ymlaen, dw i’n cynnig y camau isod. Baswn i wrth fy modd trafod ymhellach a chyd-weithio gyda athrawon eraill os oes diddordeb?

 1. Torri’r gofynion iaith i lawr i elfennau dysgu ar ffurf ffwythiannol
 2. Cysidro’r meini prawf a dadansoddi
 3. Sicrhau llawer o ddarllen a gwrando i fwydo’r iaith 
 4. Defnyddio’r iaith darged yn gyson
 5. Cylchdroi unrhyw elfennau newydd wrth symud trwy’r elfennau iaith i gyd
 6. Ystyried y dulliau addysgu – pwrpas defnyddio’r dull a chysidro effeithiolrwydd

#dwincroesirllinellhud