Iaith Darged 2

300px-TargetTL

Mae wedi bod yn wythnos ddiddorol iawn o ran parhau i anelu at 90% Iaith Darged ymhob wers. (Iaith Darged 1)  Rhaid i mi gyfadde, mae’r disgyblion wedi teithio’n bell a llawer ohonynt yn hyderus yn defnyddio patrymau cyfarwydd i holi ac ymateb o fewn y gwers.  Rwyf innau hefyd wedi datblygu f’ymarfer mwy a wedi ceisio canolbwyntio ar dorri pethau lawr i ail-gylchu gorchmynion a phatrymau o fewn profiad y gwahanol grwpiau.

Serch yr holl cynydd, dw i wedi gwynebu nifer o broblemau doeddwn i ddim wedi ystyried yn llawn yr wythnos hon! Y peth mwya amlwg ydy’r ffaith bod angen i mi feddwl am y math o iaith bydd angen ar y disgyblion wrth waith o bob math. Er enghraifft, ces i’r sefyllfa lle roedd disgybl moyn i mi gwirio gwaith a chadarnhau bod nhw ar y trywydd iawn.  Yn ddiddorol ac er bleser i mi, doedden nhw ddim yn fodlon defnyddio Saesneg i egluro hyn ond pwyntio at y gwaith a cheisio cyfleu yr angen trwy ystymiau.  Rhywbeth syml oedd angen yn y sefyllfa yma, fel ‘Ydy hyn yn iawn?’ ond dydw i ddim wedi paratoi’r disgyblion am y fath sefyllfa.

Wrth ddarllen, bydd angen sicrhau bod y disgyblion yn gallu mynegi ‘Beth ydy’r gair yma?’ neu ‘Sut mae dweud hyn?’. O hyn allan, dwi’n bwriadu cadw cofnod o’r ymadroddion yma mewn llyfr er mwyn datblygu taflenni cymorth i addysgu yn y dyfodol. Y peth pwysig sy’n codi yma ydy bod modd rhagdybio’r math o gwestiynau neu phroblemau bydd y disgyblion yn codi a sicrhau bod nhw’n gallu mynegi hyn gyda’r iaith maen nhw wedi dysgu’n blaenorol.

Problem arall sy wedi codi ydy rhwystredigaeth fy hun.  Weithiau dwi’n tueddu gor-gymhlethu pethau a wedyn yn teimlo’n rhwystredig pan nad yw’r disgyblion yn ymateb. Rhaid atgoffa fy hunan yn gyson bydd rhai sy dal ddim yn siwr neu’n deall be dwi’n gofyn neu am iddynt wneud; a’r gwir amdani ydy bod hyn yn wir pan dwi i wedi egluro pethau yn Saesneg yn y gorffennol.  Mae hyn wedi codi nifer o bwyntiau i mi ystyried.

 1. Torri pethau lawr i gamau bychain yn lle rhoi gormod ar un tro.
 2. Cefnogi’r cyfarwyddiadau gyda technegau eraill.
 3. Bod yn barod i ail-ddweud sawl tro os oes angen a chefnogi gyda cliwiau. goddrychau a modeli.
 4. Siarad yn araf a phwrpasol ar bob adeg.
 5. Rhoi digon o amser iddynt prosesu gwybodaeth newydd.
 6. Datblygu dulliau a geirfa i sicrhau bod nhw’n deall taw enghraifft sy’n digwydd nesa er mwyn dangos be i’w wneud a modeli’r gweithgaredd.

Mae llawer mwy o bwyntiau ond dyma ydy’r ffocws am yr wythnos nesa.   Rhaid i mi gofio hefyd bod 10% Saesneg gen i i atgyfnerthu’r deallusrwydd ac mae dewis a dethol pryd yn union i ddefnyddio’r Saesneg mewn ffordd sy ddim yn cyfieithu’r holl beth yn bwynt hynod pwysig. I’r perwyl yma, dw i’n mynd i geisio gwau’r defnydd prin o Saesneg i mewn yn grefftus pan dwi’n gwbod nad ydy’r gair yn mynd i fod yn gyfarwydd.  Gyda phrofiad, rwy’n siwr y bydda i’n gallu arddangos y geiriau yma ar y bwrdd cyn y wers a wedyn cyfeirio atyn nhw yn lle defnyddio’r Saesneg, er bydd yn weladwy iddynt wrth gwrs.

Mae’r arbrawf yn barhau. 90% ID bob wers i bob dosbarth. 🙂

#dwincroesirllinellhud

Advertisements

Iaith Darged

300px-TargetTL

Shwmae!  Blognod sydyn iawn ydy hyn i gofnodi fy mhrofiadau o fewn y tair wythnos gynta’r tymor yn anelu at ddefnyddio Cymraeg fel cyfrwng y gwersi. Fy rheol ydy ‘Cymraeg os ti’n gallu, dim byd os ti ddim!’.  Gwn fod hyn yn edrych yn eithafol iawn ond yn sicr mater o ethos ydy hyn ac nid mater o ddisgybliaeth.  Ar ddiwedd y dydd, dw i moyn i’r disgyblion gallu siarad Cymraeg ac yn fy marn i does dim dull gwell na throchi.  Felly, cofnodaf yma rhai o’r pwyntiau sy wedi codi a rhai pwyntiau datblygu wrth symud ymlaen.

 1. Dydy’r dull yma ddim yn rhwydd o gwbl – mae’n galed ac yn rhwystredig i fi ac i’r disgyblion.
 2. Y cam cyntaf ydy newid arferion. Mae’r disgyblion yn arfer a siarad Saesneg yn fy nosbarthiadau achos Saesneg oedd cyfrwng y gwers a Chymraeg oedd y pwnc. Mae newid arfer yn cymryd amser a llawer o atgoffa – felly os ydw i’n dal y plant yn siarad Saesneg, dwi’n eu danfon mas i ddod i mewn eto gan ddweud ‘Dwi’n croesu’r llinell hud’  Dwi’n pwysleisio nid cosb ydy hyn ond ffordd o newid ein arferion – gan gynnwys fi a syndod ydy pa mor rwydd dwi’n troi at y Saesneg pan mae’ rhywbeth anodd i geisio esbonio yn Gymraeg neu tu hwnt i’w gallu.
 3. Er mwyn cefnogi’r dull yma, rhaid sicrhau bod digon o iaith ganddynt i ddilyn y wers a gofyn cwestiynau syml yng nghyd-destun y wers. Rhaid ymarfer hyn bob wers a gadael cefnogaeth ar ffurf daflen gyda nhw ar y ddesg neu ar y wal i ddechrau. Hefyd, rhaid bod yn gyfan gwbl cefnogol o’r disgblion ond yn ddi-gyfaddawd o ran Saesneg fel cyfrwng y gwers.  Felly, mae bocs Saesneg gen i yn y dosbarth ac mae’r plant yn gallu gofyn yn Gymraeg i ddefnyddio’r bocs Saesneg.  Gyda caniatad, maent yn gallu mynd i’r bocs a chael sgwrs tawel gyda fi i ddatrys y broblem. Os oedd yn bosib gofyn y cwestiwn yn defnyddio’r patrymau a ddysgwyd, dwi’n egluro hynny a dweud bod angen gofyn yn Gymraeg tro nesa!  Hefyd, dwi’n caniatau ‘Beth ydy (Saesneg) yn Gymraeg?’ achos Cymraeg ydy cyfrwng y cwestiwn.
 4. Rhaid cysidro sut i gyflwyno tasgau yn fwy manwl a chysidro sut i enghreifftio a disgwyl bod rhai’n mynd i fod ar goll.  Monitro agos ac annog positif bob amser – gyda amser a gyda ymarfer bydd eu deallusrwydd yn wella.
 5. Wrth ddyfalbarhau a pheidio rhoi’r ffidil yn y to achos mae’n galed a moldelu’r agweddau dwi’n disgwyl ganddynt, dwi’n llwyddo i gael rhwng 60%-90% o’r wers yn y iaith darged bob wers gyda pob dosbarth ar hyn o bryd. Doeddwn i ddim yn meddwl bod hyn yn bosib er mae’n dyddiau cynnar ond #cyffrous.
 6. Wrth edrych i’r dyfodol, mae’n amlwg i mi nawr bod angen meddwl yn galed am sefyllfaoedd bydd yn codi yng nghyd-destun y gwers a datblygu taflennu i ymarfer y math o iaith bydd angen arnynt cyn llwyddo i gyflwyno elfennau mwy penodol a chwestiynau sy’n galluogi’r disgyblion i mynegi pethau manwl o’i gwaith ac am ei gwaith.  Rhaid sicrhau bod sylfaen da o ran Iaith Dosbarth i ddechrau a datblygu o fanna … rhaid crepian cyn cerdded. #Ymlaen

Hedyn Bach Pob Mawredd 🙂

Cyfres Straeon Sydyn

pablo (1)

Yn fras, pwrpas y blognod yma ydy cyflwyno casgliad o ddeunyddiau darllen sy’n addas ar gyfer datblygu dulliau trochi yn y dosbarth Cymraeg cyfrwng Saesneg. Mae’r straeon wedi eu paratoi ar Story Birds, Book Creator ac Adobe Slate. Gellir darllen mwy am y dulliau a datblygiad y syniad yma ac yma!

Stori’r Tywysog Madog

Ymateb i ddarllen Uned 3 – Y Penwythnos 2014

Ble est ti ar dy wyliau?

Barti Ddu o’n i!

Wyt ti’n hoffi gwylio’r teledu?

Dwi’n hoffi siopa

Y Penwythnos

Neithiwr

Diflas ac oriog

Wyt ti’n hoffi darllen?

Siopa

Neithiwr

Neithiwr eto!

Hobiau Bl7

Fi Fy Hun – TGAU Sylfaenol

Trefn Ddyddiol

Problemau Penwythnos – Yfed Alcohol

Problemau Penwythnos – Cyffuriau

Problemau Penwythnos – ‘Smygu

Problemau Penwythnos – Technoleg

Problemau Penwythnos – Hamddena

Ffeithlen – CYMRU

Ffeithlen – Ysmygu, Alcohol a Chyffuriau

Trafod Ffilmiau

Sinema a Ffilmiau

Diddordebau

Cantre’r Gwaelod

Gelert

Trip i’r Sinema

Cerddi Cwl Cymraeg – Casgliad o gerddi bachog.

Ffeithlen – Diddordebau – Syrffio

Os dych chi’n hoffi’r straeon neu am gynnig syniadau am straeon newydd i gynhyrchu, plis plis gadewch sylwad.