Datblygu Tech yn y dosbarth Cymraeg Cyfrwng Saesneg

download banner1.jpg screen480x480.jpeg (1)

Dyma flog sydyn i gyflwyno’r adnodd yma:

//www.thinglink.com/card/679254329240059906

Gobeithio wnaiff eich helpu i ddatblygu sgiliau newydd a’ch galluogi i arbrofi gyda amryw o apiau a gwefannau i greu deunyddiau cyffrous a chyfoes i gefnogi eich gwaith.

Diolch enfawr i Serena Davies (@serenadavies1) Ysgol Y Preseli a Glenn Wall (@MrGWallCymraeg) Ysgol Brynmawr am gytuno i mi ddefnyddio eu gwaith. Mae llawer o amser wedi mynd mewn i’r deunyddiau a dwi’n ddiolchgar iawn i chi.

Cliciwch ar y llun i rannu!

Hashnodau CAi (2)

Advertisements

Rhannu Arfer Dda – Da neu’n ddrwg?

Middle-managers

Dros y tymor diwetha’, dwi a Glenn Wall ‘di bod yn gweithio’n galed i sefydlu ffordd i athrawon Cymraeg Cyfrwng Saesneg rhwydweithio ar-lein. I’r perwyl hyn, dyn ni ‘di cychwyn blog, creu Dropbox, creu grwp FB a cheisio datblygu gwahanol dulliau i bobl cyfrannu at prosiectau gwahanol fel casglu syniadau am weithgareddau llafar neu rhestrau o crebachiadau’r iaith a cychwyn trefnu Dysgwrdd. Efallai fy mod i bach yn ddi-niwed yma ond ro’n i’n siwr bod angen ffordd i gysylltu gyda athrawon, rhannu syniadau a thrafod materion o ddiddordeb i ni yn ein swydd, ond mae rhaid i mi gyfadde, efallai fy mod i’n anghywir a diben y blog yma ydy ystyried y peth yn fwy manwl a gobeithio cychwyn sgwrs amdano.

Dros y blynyddoedd diwetha, mae mynediad i DP da ‘di newid. Am un peth, mae’r gost i’r ysgolion am ‘cover’ a llai o’n ysgolion sy moyn i staff mynd ar gyrsiau a cholli amser yn y dosbarth; er bod hyn yn amrywio o ysgol i ysgol. Rhaid ystyried hefyd bod ansawdd yr hyffroddiant yn gallu amrywio a weithiau dydy cynnwys y cyrsiau ddim yn adlewyrchu ein anghenion yn ddigonol.  Mae’r swydd yn newid bob yn ail funud ac mae ffads addysgiadol wedi tyfu a hefyd y strategaethau mae ysgolion yn gorfodi arnom ni sy ddim bob amser yn cefnogi datblygu siaradwyr hyderus; megis starters rhifedd/llythrenned, asesu am ddysgu ac yn y blaen. Mae na rhyw ffasiwn newydd rhaid dod i gafael a hi yn barhaol sy fel arfer yn golygu mwy o siarad Saesneg yng nghyd-destun y wers a llai o Gymraeg.  Hyd yn oed fel athro profiadol, dwi’n teimlo bod angen help arna i i wella f’ymarfer yn y dosbarth a thrafod materion bob dydd a dulliau dysgu i godi safonau.  Yn ein pwnc ni, dyn ni’n gorfod creu bron pob dim o’r cychwyn ac mae’n llawer o bwysau ychwanegol ar ben y cynllunio, marcio, asesu a’r hunan-werthuso. Dyma rhai o’r rhesymau o’n i’n tybio bod angen creu fforwm i athrawon Cymraeg Cyfrwng Saesneg cael trafod a rhannu syniadau.

Wrth ddilyn y trywydd yma, dwi wedi f’ysbrydoli gan pethau dwi’n gweld ar Drydar rhwng ysgolion yn Lloegr, Awstralia, America, Seland Newydd a mewn llawer o wledydd eraill – mae grwp addysg gan bob talaith yn America!  Grwpiau a PLC’s yn trafod a rhannu deunyddiau byth a hefyd 24 awr y dydd. Athrawon yn gofyn am gefnogaeth neu deunyddiau ar rhywbeth ac yn derbyn llwyth o ymatebion gan athrawon eraill sy wedi datblygu trwy cyd-weithio.  Dwi ‘di dod ar draws cymaint o bethau diddorol sy ‘di fy herio i ddatblygu rhwydwaith tebyg i’n cefnogi ni. Allan o hyn, dwi ‘di sylwi ar flogiau di-ri sy’n llawn gwybodaeth arbenigol iawn am be’ sy’n effeithiol a be sy’n ffad.  Yn lle llynci’r ffad newydd, mae’n rhoi cyfle i mi ystyried pa mor dda ydy hi, beth ydy’r ymchwil tu cefn i’r strategaeth ac mae nifer o bobl baswn i nawr yn gofyn am gyngor cyn symyd ymlaen gyda datblygu agwedd o f’ymarfer rhag ofn fy mod i jest yn dilyn y ffad diweddaraf.

Mae dyfodiad y Dysgwrdd yn datblygiad diddorol. Mae llawer iawn ohonynt yn digwydd trwy Loegr trwy’r flwyddyn, gan gynnwys y gwyliau, a’r gwir amdani, dyma dyfodol DP ac hyfforddiant. O’r digwyddiadau yma, lle mae athrawon yn dod at ei gilydd ac yn rhannu syniadau, technegau, technoleg, ymarfer a chanlyniadau ymchwil personol gyda’i gilydd, mae llif o flogiau a rhannu deunyddiau yn digwydd dros y we wrth ddefnyddio GDrive, Dropbox a blogiau. Sail y llwyddiant yn fy marn i ydy’r meddylfryd bod rhannu a datblygu ein gilydd wedi sefydlu’n gadarn ac mae parodrwydd cynnig rhywbeth a derbyn beirniadaeth er mwyn gwella rhyw adnodd yn ymarfer cyffredin a felly mae’r arbenigrwydd a meistrolaeth yn tyfu.

Yn amlwg, mae’r rhwydweithio a defnyddio technoleg i gyfathrebu yn y ffordd yma wedi bod yn digwydd dros y blynyddoedd diwetha ac mae Trydar yn arf DP pwysig iawn iddynt.  Dim ond eisiau sbio ar #aussieEDchat #ukedchat #edchat i weld effaith hyn oll. Ceir hefyd @SLTChat a @MLTchat lle mae athrawon yn dod at ei gilydd i drafod rhyw agweddau o addysg yn gyson.  Yn y ffordd yma, mae’r negeseuon cywir yn cyrraedd athrawon ar lefel cenedlaethol.  Mae’r pethau yma’n sefydlog iawn erbyn hyn ac yn parhau i ddatblygu’n gyflym iawn.

Rydyn ni fel athrawon Cymraeg Cyfrwng Saesneg yn bell ar ei hol i yn fy marn i a does dim awydd gan llawer i gymryd mantais o’r cyfleoedd mae technoleg, cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio yn gallu rhoi i ni.  I orffen y blog yma hoffwn codi pwyntiau efallai sy’n nodi rhai o’r rhesymau posib sy’n rhwystro’r datblygiad rhyngom yn y sector Cyfrwng Saesneg er mwyn ein helpu dechrau gweithio trwyddynt a chamu mlaen i’r dyfodol a llwyddiant y pwnc.

1. Amser – Dyn ni’n brysur ofnadwy ac mae’n anodd dod o hyd i’r amser sy angen ymgyfarwyddo a’r technoleg, apiau, Trydar ayyb. Mae llawer o athrawon yn boddi dan tomen o waith a disgwyliadau ac yn teimlo’n gryf nad oes amser ganddynt i dreulio’n pori a darllen. Pwynt teg iawn ond yn agwedd sy’n rhwystro’r datblygiadau posib; ac efallai bod ffyrdd ar gael eisioes i wneud pethau yn well i ni basai’n creu mwy o amser yn y pendraw.

2. Amseri – Pryd mae’r amser gore i gychwyn pethau? Mae pob tymor yn llawn dop o waith ar bob lefel. Does dim amser da i gychwyn ar y daith mewn gwirionedd a phan ystyriwn teulu a bywyd tu allan i addysg a’n swyddi, mae llai byth o amser.

3. Sgiliau – Mae rhai heb os nac oni bai yn ofni technoleg. Dydyn nhw ddim yn gyfforddus yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol. Ar y llaw arall, mae dysgu’r sgiliau yn cymryd amser ac ymdrech ac yn tueddu digwydd trwy gwneud camgymeriadau ac mae hyn yn gallu bod yn rhwystredig iawn.  Mae Llythrennedd Digidol ar stepan drws a dwi ddim yn credu gallen ni osgoi technoleg a datblygu’r sgiliau am fwy o amser.  Pwynt arall ydy gall defnyddio’r technoleg symleiddio ein gwaith a’n cefnogi i wneud pethau mewn llai o amser; yn enwedig os ydyn ni’n rhannu profiadau a rhannu ein cynnyrch.

4. Ofn – Mae rhai yn teimlo nad yw ei gwaith nhw yn ddigon da i rannu. Efallai bod nhw’n teimlo bod nhw’n traddodiadol neu’n anhyderus yn yr iaith.  Ceir ofn o dderbyn beirniadaeth gan eraill o ran safon iaith neu safon deunyddiau.  Er fy mod yn deall hyn a wedi gorfod gwynebu hyn fy hun dwi’n teimlo ei bod yn feddylfryd cul sy’n ein rhwystro rhag cymryd y cam cyntaf a dechrau datblygu. Os nad yw’r iaith yn gywir, bydd llawer o bobl yn helpu a chywiro a dros amser bydd yr adnodd wedi gwirio i berffeithrwydd. Gellir rhannu a gofyn i bobl gwirio cyn cyflwyno yn y dosbarth ac efallai derbyn cyngor ar ddatblygu neu mireinio dy feddyliau di am be hoffech i’r adnodd gwneud. Os ydyn ni gwir am gwella ein adnoddau ac ymarfer, rhaid i ni fod yn digon dewr a hyderus i gadael i bobl ei beirnadu’n adeiladol ac os oes rhywrai yn negyddol – So what? – nhw bydd ar golled!

5. Cystadlu – Mae’r pwynt yma yn un anodd i ddiffinio ac mae’n gallu bodoli ar sawl lefel. Yn fras, dydy rhai athrawon ddim eisiau rhannu adnoddau achos dydyn nhw ddim eisiau i rhywun arall ei defnyddio’n well neu elwa o’i gwaith.  Mae hyn yn mynd i ganol y broblem yn fy marn i. Mae rhywbeth yn ein hatal rhag rhannu achos mae llawer jest yn piodu ein syniadau a dim yn cyfrannu.  A thu cefn i hyn oll ydy’r hen gwmwl ddu yna … beth os ydy eu canlyniadau nhw’n well na rhai fi ac maen nhw’n defnyddio fy adnoddau/syniadau i.

Dyma rhai o’r pwyntiau dwi’n gweld yn broblem wrth ystyried sut i wella’r sefyllfa a dod dros rhai o’r rhwystau hyn. Yn fy marn i, mae’n bwysig ein bod ni’n cael y dadl ac agor y bocs pandora.

Os oes barn gennych, neu hoffech cyfrannu i’r dadl, gadewch sylw neu sgwenna blog arall a thagio fy mlog i mewn fel fy mod yn gallu ymateb yn llawn.

CKIiHzHWEAAZIx3

Mwy o #Apstwnsio – Defnyddio Thinglink

download

Wedi bod wrthi eto’n arbrofi ‘da mwy o apiau a’u stwnsio i weld be sy’n bosib!  Y tro ‘ma, dwi ‘di bod yn chwarae gyda ThingLink.

Yn syml, dyma ap sy’n gadael i chi uwchlwytho llun a wedyn gosod pwyntiau neu targedau ar y llun i greu lincs i bob math o bethau.  Gwelir rhain isod:

//www.thinglink.com/card/657283149427900418

//www.thinglink.com/card/677550689156595714

Dw i ‘di bod yn arbrofi ‘da chreu lincs i ddogfennau, Google Forms, fideos, EdPuzzle, Storybirds a Quizlet.  Dyma ffordd hawdd a defnyddiol i gasglu llawer o ddeunyddiau ar lein at ei gilydd yn un lle.  Wrth glicio ar y targedau, bydd yn agor y linc a osodwyd yno ganddoch.

Gellir rhoi ychydig o lincs neu llawer. Hefyd, gellir defnyddio lluniau amrywiol sy’n deniadol ac yn tynnu sylw.

//www.thinglink.com/card/677204322185904130

Gobeithio fy mod i wedi eich ysbrydoli rhywfaint i roi gynnig ar yr ap sy ar gael ar y we, Android ac iOS.  Dyma un creuais fel adnodd adolygu:

https://www.thinglink.com/card/656907222193799168

1. Agorwch cyfrif.

2. Uwchlwythwch llun.

3. Gosodwch pwynt ar y llun trwy glicio ar y llun rhywle. Gellir newid y symbol targed ond dim ond dewis fach sy ar gael am ddim ond mae digon i ddechrau a chreu poster rhyngweithiol. Y lincs ydy’r peth pwysig.

4. Yn y blwch, pastiwch y linc. Gellir hefyd ysgrifennu tipyn o decst i egluro be ydy’r linc os dych chi moyn.

5. Ychwanegwch faint bynnag o dargedau chi eisiau.

6. Achub a rhannwch.  Mae’r ap yn cynhyrchu linc a chod bed’ i roi mewn blog ond sicrhau eich bod yn dicio iframe embed bocs a wedyn copio’r cod i’r blog.

A dyna ni! Joiwch #Apstwnsio

Hashnodau CAi (2)

Apstwnsio – Defnyddio aml-apiau i greu deunyddiau addysgu a gwaith cartref effeithiol.

Dwi i wedi cael tipyn o hwyl ar ddefnyddio apiau dros y penwythnos wrth datblygu adnoddau addysg.

Dechreuais i gyda VideoScribe ac wedi blogio ar hwnnw ymaTestun y blog yma ydy EdPuzzle.  Mae ap ar iPad ar gyfer y disgyblion am ddim. Er mwyn gosod y tasgau, rhaid mewngofnodi i’r safwe https://edpuzzle.com/ fel athro. Gellir creu cyfrif neu defnyddio cyfrif Google neu Edmodo.

Dyma enghraifft o’r allbwn:

https://edpuzzle.com/embed/m/55a3d52e43c095ea766d7939

Yn fras, mae EdPuzzle yn gadael i chi ywchlwytho fideos, neu defnyddio fideos YouTube a wedi cropio, rhoi sain, gwneud troslais ac ychwanegu cwestiynau.  Mae hyn yn wych yn ei hunan ond wrth bori drwy’r rhaglen a gofyn i nifer o ffrindiau i dreialu’r fideo gellir gweld isod, sylweddolais eich bod chi’n gallu gosod y dasg fel gwaith cartref ac mae’r rhaglen yn cadw stategau, megis pwy sy wedi gwneud y dasg a’r atebion rhoddod y plant i mewn.  Yn ogystal, lle mae’r cwestiynau yn agored, gellir marcio ar lein a rhoi adborth i’r disgyblion.

https://edpuzzle.com/embed/m/55a23fcef4080f1d56f7f2ce

Gellir allforio’r data ar ffurf taenlen fel yr un yma: http://bit.ly/1Cy8Z21 Gall y gwybodaeth yma bwydo cynllunio i’r dyfodol neu pwyntiau dysgu i gyflwyno mewn gwers.

Mae’r gallu i greu fideos gyda apiau megis VideoScribe, Explain Everything neu AdobeVoice yn golygu bod yr ymarferion yn gallu bod ar sail gwrando, darllen neu sylwi ar bethau yn y fideo. Mae’n rhoi cyfle i asesu bob math o beth a hefyd trwy gosod y cwestiynau yn y Gymraeg, ceir haen arall o drochi. Gellir gosod cwestiynau agored, aml-ddewis neu gadael sylw.

Yn fy marn i, mae potensial mawr yma a dwi’n bwriadu denyddio’r dull yma i roi gwaith cartref blwyddyn nesaf. Y gwir amdani ydy does dim rhaid i’r gwaith bod yn gysylltiedig gyda gwaith y dosbarth yn uniongyrchol oherwydd mae’r tasgau yn gallu adolygu dysgu blaenorol neu creu bach o waith ymchwil gan y disgyblion wrth ddod o hyd i geirfa newydd.

Croeso i chi gadael sylwad am y blog neu gofyn unrhyw cwestiynau. Dydw i ddim y person mwy galluog gyda technoleg ac mae’r apiau yma yn reit hawdd gyda bach o ymarfer. Cer amdani … byddwch yn siwr o ddysgu yn rhwydd ac ychwanegu arf arall i’ch addysgu a gosod y Gymraeg mewn sefyllfa modern a pherthnasol.

Gellir gosod ar Thinglink a chreu adnodd cynhwysfawr i ddefnyddio mewn ‘stafell gyfrifiaduron. Bydd mwy am hyn yn y dyfodol.

Pob lwc ar yr #apstwnsio a chofiwch rhannu eich syniadau i bawb elwa!

//www.thinglink.com/card/677204322185904130

Fideos Amrywiol yn defnyddio VideoScribe

#apstwnsio VideoScribe ‘da EdPuzzle.

Y Byd a'r Betws - Blog B J Mock

Dyma flog sydyn i gyflwyno nifer o fideos. Gellir darllen am yr ap yma!

screen480x480.jpeg (1)

Gwyliau – Fideo i ddangos sut mae ymestyn ymatebion i gwestiynau sylfaenol.

Hobiau – Defnyddio amrywiaeth o batrymau i drafod y topig. Mae’r sain cefndirol yn rhy uchel ond gellir ail-uwchlwytho a rheoli hyn ar yr ap yn defnyddio’r sleid ‘volume’ yn yr ap

Sgwrsio – Ymgais i gael rhywfath o sgwrs i’w ddilyn gyda tipyn bach o hiwmor. Arbrawf sy yma i greu sgwrs fiedo i ddilyn lle gellir holi’r disgyblion ar lafar efallai.

Teulu – Fideo yn cyflwyno patrymau i drafod y teulu ac arddangos peth o’r pwyntiau gramadegol yn y patrymau. Gwylio a gofyn i’r disgyblion gweld beth sy’n newid efallai.

Marciau Disgwrs – Fideo yn cyflwyno marciau disgwrs i wella mynegiant ysgrifennu a siarad.

Gweithgareddau

Wrth ystyried sut i defnyddio’r fideos yma, mae nifer o athrawon wedi rhannu syniadau. Dyma nhw!

1…

View original post 130 yn rhagor o eiriau

Fideos Amrywiol yn defnyddio VideoScribe

Dyma flog sydyn i gyflwyno nifer o fideos. Gellir darllen am yr ap yma!

screen480x480.jpeg (1)

Gwyliau – Fideo i ddangos sut mae ymestyn ymatebion i gwestiynau sylfaenol.

Hobiau – Defnyddio amrywiaeth o batrymau i drafod y topig. Mae’r sain cefndirol yn rhy uchel ond gellir ail-uwchlwytho a rheoli hyn ar yr ap yn defnyddio’r sleid ‘volume’ yn yr ap

Sgwrsio – Ymgais i gael rhywfath o sgwrs i’w ddilyn gyda tipyn bach o hiwmor. Arbrawf sy yma i greu sgwrs fiedo i ddilyn lle gellir holi’r disgyblion ar lafar efallai.

Teulu – Fideo yn cyflwyno patrymau i drafod y teulu ac arddangos peth o’r pwyntiau gramadegol yn y patrymau. Gwylio a gofyn i’r disgyblion gweld beth sy’n newid efallai.

Marciau Disgwrs – Fideo yn cyflwyno marciau disgwrs i wella mynegiant ysgrifennu a siarad.

Gweithgareddau

Wrth ystyried sut i defnyddio’r fideos yma, mae nifer o athrawon wedi rhannu syniadau. Dyma nhw!

1. Gwyliau – Rhoi tabl i’r disgyblion ac wrth wylio a rhaid iddynt casglu/dosbarthu berfau yn y gorffennol, cysyllteiriau, marciau disgwrs, enwau ac ati.  Gellir datblygu drwy gofyn iddynt ychwanegu at y rhestr a wedyn datblygu brawddegau estynedig fel ar y fideo.

2. Gosod fel tasg GC – disgyblion yn ceisio cyfieithu ac egluro’r cynnwys. Nodi patrymau cyfarwydd, cyfieithu. Defnyddio’r patrymau a disodli elfennau i greu brawddegau tebyg

3. Gwylio’r rhannau o’r fideo ac yna drilio cwestiynau. Defnyddio pause yn effeithiol i fodeli atebion, neu’r cwestiwn i ddrilio.

4. Creu fideo ei hun os oes teclyn gyda nhw.

5. Defnyddio EdPuzzle i greu task darllen/deall:

https://edpuzzle.com/embed/m/55a23fcef4080f1d56f7f2ce

Bydda i’n postio mwy o syniadau wrth iddynt codi. Gadewch sylw os dych chi’n hoffi’r blognod neu eisiau i mi ychwanegu eich syniadau am weithgaredd.

Hashnodau CAi (2)